kruszywo odmierza sie za pomoca skrzynek drewnianych, taczek

W praktyce na budowach jednak najczęściej stosowaną metodą dozowania zapraw i betonów jest metoda objętościowa. Metodę wagową stosuje się natomiast w centralnych wytwórniach zapraw oraz w zakładach prefabrykacyjnych. W razie otrzymywania spoiwa w workach, jak. np. cementu, wapna hydratyzowanego itp. Read more “kruszywo odmierza sie za pomoca skrzynek drewnianych, taczek”

Najpierw miesza sie na sucho piasek z wapnem

Najpierw miesza się na sucho piasek z wapnem, a następnie dodaje się wody. Zaprawy te są trudniej urabialne od zapraw z ciasta wapiennego i dlatego dajemy je najczęściej tłuściejsze niż przy spoiwie z ciasta wapiennego (np. do tynków najczęściej 1 : 2 lub 1 : 1). Zaprawy cementowo-wapienne stosuje się przeważnie do robót murowych i do tynków na spodnie warstwy. Proporcje tych zapraw zależne są od ich przeznaczenia. Read more “Najpierw miesza sie na sucho piasek z wapnem”

stanowiska pracy murarzy

Na wierzchu pryzmy robi się podłużne wgłębienie, w które robotnik wsypuje odmierzony cement, następnie dwóch robotników ustawionych z obu stron przerzuca łopatami piasek z cementem, posuwając się od jednego końca pryzmy do drugiego i z powrotem, dopóki mieszanina nie stanie się jednorodna. Wskazane jest przy tym, aby trzeci robotnik rozgrzebywał mieszaninę grabiami w czasie jej przerzucania. Do tak przygotowanej mieszaniny dodaje się odmierzoną porcję wody na miejscu, jeżeli zaprawa ma być użyta w krótkim czasie (przed rozpoczęciem wiązania cementu) albo też roznosi się ją na stanowiska pracy murarzy i tam dopiero miesza z wodą. Ten sposób przygotowania zaprawy stosowany jest dziś tylko na małych budowach. Przy mieszaniu mechanicznym najpierw miesza się składniki sypkie: piasek i cement, nie krócej niż 1 minutę, a następnie dodaje się wodę i miesza w dalszym ciągu przez okres nie krótszy niż 2 minuty. Read more “stanowiska pracy murarzy”

Przewodnosc cieplna

Przewodność cieplna (termiczna) betonu konstrukcyjnego jest duża. Przez powierzchnię 1 m 2 ściany betonowej o grubości 1,00 m w ciągu 1 godziny przy różnicy temperatur po obu stronach ściany równej 10 C przenika 1 -7- 1,2 kalorii ciepła, podczas gdy ilość ciepła, przechodzącego przez ścianę z cegły zwykłej przy tych samych warunkach wynosi 0,35 -7- 0,80 kalorii, zależnie od wilgotności muru. Zdolności betonu do izolacji cieplnej wzrastają wraz ze wzrostem jego porowatości. Przewodność dźwiękowa (akustyczna) jest również znaczna; maleje ona wraz ze wzrostem porowatości betonu analogicznie do przewodności cieplnej. Odporność betonu na działanie ognia jest duża przy niezbyt wysokiej temperaturze (do 4000 C), a nawet przy wyższej temperaturze (1000 -i- 12000 C), jeżeli czas jego oddziaływania na beton jest krótki. Read more “Przewodnosc cieplna”

Reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne, które zachodzą podczas okresu wiązania i częściowo podczas twardnienia, są reakcjami egzotermicznymi, to znaczy że powstawaniu nowych związków chemicznych towarzyszy wydzielanie się ciepła. Nie licząc strat ciepła temperatura w czasie wiązania się cementu portlandzkiego w porównaniu z temperaturą otaczającego go powietrza podnosi się o 20 -i- 300 (przy cemencie glinowym wzrost temperatury jest znacznie większy i waha się przeciętnie 45 -+- 700, natomiast cement hutniczy wydziela w procesie hydratacji małe ilości ciepła i z tego powodu posiada mały skurcz). Intensywność wydzielania ciepła wzrasta w ciągu pierwszych 12 -+- 18 godzin, następnie szybko maleje. Maksymalną ilość ciepła otrzymuje się po 16 godzinach; ilość ta wynosi 2,1 I ca~ , tj. 1 gram cementu wydziela w ciągu godziny 2,1 kalorii ciepła. Read more “Reakcje chemiczne”

Najdrobniejsze ziarna kruszywa lamanego powiekszaja odksztalcenia skurczowe.

Najdrobniejsze ziarna kruszywa łamanego powiększają odkształcenia skurczowe. W obiektach, dla których przewiduje się beton o znacznych naprężeniach dopuszczalnych, właściwiej jest stosować kruszywo łamane o najwyższej wytrzymałości (np. kruszywo ze skał bazaltowych o wytrzymałości ok, 2800 kG/cm 2), gdyż kruszywo naturalne, składając się z okruchów różnorodnych skał, nie osiąga takiej wytrzymałości. c) Łamany żużel wielkopiecowy Żużel wielkopiecowy otrzymuje się jako produkt, uboczny wytapiania surówki z rud żelaznych; jest to materiał na ogół niejednorodny. Żużel nie może zawierać więcej niż 1 % siarki, która wpływa szkodliwie na wiązanie i wytrzymałość betonu. Read more “Najdrobniejsze ziarna kruszywa lamanego powiekszaja odksztalcenia skurczowe.”

Budownictwo wczoraj i dzis : Radziecki Konstruktywizm / University of Western Australia ALVA

Courtsey z University of Western Australia ALVA Niedawni absolwenci Uniwersytetu Australii Zachodniej podzielili się z nami swoją piątą pracą studiującą sowiecki konstruktywizm, badając, analizując i odtwarzając różne ważne budynki z ruchu.
Dodatkowe zdjęcia z kolekcji są dostępne po przerwie.
Wystawa prezentuje prace studentów 5.
roku, którzy podjęli moduł kluczowych tekstów w 2010 roku.
Courtsey University of Western Australia ALVA Jednostka ta stanowi ugruntowanie w podstawowych traktaty na temat architektury i znajomości z wielu istotnych budynków, które emanują z tych polemik. Read more “Budownictwo wczoraj i dzis : Radziecki Konstruktywizm / University of Western Australia ALVA”

Nowoczesna architektura : Konkurs złożony z wielu sportów kompleksowych / Architektura Archi5 + Tecnova

Luxigon Zwycięska propozycja kompleksu sportów wielozadaniowych w mieście Antony we Francji stanowi odpowiedź na silną wolę polityczną nowej miejskiej ambicji dla sąsiedztwa.
Kontekst jest heterogenicznym, liniowym mieszkaniem zbiorowym z jednej strony i unikalnym botanicznym dziedzictwem parku z drugiej.
Zaprojektowany przez Archi5 + Tecnova Architecture, projekt ten zawiera motyw dla każdej funkcji, w tym zbieranie, spotkania, zajęcia sportowe i wydarzenia.
Staje się to widoczne we wszystkich aspektach budynku na wszystkich poziomach.
Więcej zdjęć i architektów. Read more “Nowoczesna architektura : Konkurs złożony z wielu sportów kompleksowych / Architektura Archi5 + Tecnova”