Osuszanie gruntów za pomoca elektroosmozy

Osuszanie gruntów za pomocą elektroosmozy Przy gruntach pylastych o wielkości współczynnika filtracji k < 10-7 cm/sek stosowanie nawet metody próżniowej nie pozwala na właściwe odwodnienie gruntu. Ilość wody zawartej w gruntach o tak małej przepuszczalności jest wprawdzie niewielka, tym niemniej grunt jako całość zachowuje się często jak gęsta ciecz, ze wszystkimi cechami tzw. kurzawki, wywołując duże parcie na obudowę wykopu. Często w takich przypadkach można uzyskać znaczną poprawę cech gruntu, umożliwiającą wykonanie wykopu nieraz - w bardzo płynnym gruncie, przez zastosowanie odwodnienia elektroosmotycznego. Elektroosmotyczny ruch wody gruntowej polega na odkrytej przed przeszło 150 laty przez Reicha własności stałego prądu elektrycznego, przepuszczanego przez nawodniony grunt, wywoływania ruchu wody: znajdującej się w porach gruntu. Read more “Osuszanie gruntów za pomoca elektroosmozy”

Wzór Darcy na szybkosc przeplywu wody przez grunt

Wzór Darcy na szybkość przepływu wody przez grunt powinien być uzupełniony przez dodanie drugiego wyrazu v = Vs + Ve = kJ + ke E gdzie: Vs – prędkość grawitacyjna wody, Ve – prędkość elektroosmotyczna, K. Steinfeld podaje następujące liczbowe wyniki swoich obserwacji poczynionych nad odwodnieniem gruntu za pomocą elektroosmozy: przy k = 10-7 cm/sęk; ve = 0,01 Vs k = lO-u cm/sek; Ve = 0,5 Vs k = 10-10 cm/sek; Ve = 100 Vs Z danych tych można korzystać dla szybkiego wyznaczenia dopływu wody do studni. Dla praktycznego zastosowania odwodnienia gruntu za pomocą elektroosmozy wykonuje się szereg studni depresyjnych grawitacyjnych. Ze względu na małą przepuszczalność gruntu należy przy każdej studni wykonać filtr żwirowy dookoła filtru siatkowego . Można to wykonać w sposób jak podano przy instalowaniu filtrów igłowych, tj. Read more “Wzór Darcy na szybkosc przeplywu wody przez grunt”

Rury studzienne sa zafiltrowane na

Rury studzienne są zafiltrowane na długości ho = 5,00 m, zgodnie ze wskazówkami Lampla, który wykazał, że największą wydajność mają studnie, przy których zafi1trowana część wynosi połowę długości rury studziennej. Maksymalną wydajność jednej studni q określimy ze wzoru Sichardta q = 2 r ho :n / k= 0,16:n 5,0 . • /0,0017= 0,0069 m3/sek Obliczona liczba potrzebnych studzien n n = . . 2_ = 0,124 = 18 szt przyjmujemy tę liczbę z zapasem na 20 szt. Read more “Rury studzienne sa zafiltrowane na”

Ogólne wiadomosci o gruntach

Ogólne wiadomości o gruntach, w których wykonuje się wykopy 7.
Podstawy klasyfikacji Przed wyborem metody wykonawstwa robót wykopowych należy zapoznać się z warunkami gruntowymi, w których będzie wykonywany wykop. Do tego celu należy jednoznacznie określić nazwy gruntów, które można napotkać na trasie wykopu. Jednoznaczność polega na tym, żeby wszyscy zainteresowani w budownictwie podziemnym w jednakowy sposób nazywali te same grunty i żeby poza ustalonymi nazwami nie używano innych. W zakresie budownictwa podziemnego, a tym samym również w zakresie budowy kanałów – do klasyfikacji gruntów stosuje się nomenklaturę geotechniczną, dotyczącą gruntów budowlanych. Zasady tej klasyfikacji zawarte są w polskiej normie PN-54/B-02480. Read more “Ogólne wiadomosci o gruntach”

Stopien nasaczenia

Stopień nasączenia Stopniem nasycenia nazywamy stosunek nasiąkliwości objętościowej pod ciśnieniem normalnym do maksymalnej nasiąkliwości objętościowej badanego. karmienia pod ciśnieniem zwiększonym lub przy długotrwałym gotowaniu: gdzie: S n – stopień nasycenia, N o – nasiąkliwość w procentach objętościowych przy normalnym ciśnieniu, N o ma x – nasiąkliwość maksymalna pod ciśnieniem zwiększonym, pod próżnią lub przy długotrwałym gotowaniu. Higroskopijność Higroskopijnością materiału kamiennego nazywamy procentową zawartość wilgoci, która się utrzymuje w porach kamienia, gdy kamień znajduje się w warunkach powietrzno-suchych. Z punktu widzenia teoretycznego rozróżniamy dwa stany wilgotności powietrza w materiale: a) wilgotność swobodną, którą ciało. łatwo triad pod wpływem suszenia (ogrzewania), b) wilgotność higroskopijną związaną trwale z powierzchnią materiału siłami powierzchniowymi, jest to więc wilgotność, przy zawartości której, prężność pary nad materiałem suszonym jest mniejsza od prężności pary nasyconej w tej temperaturze. Read more “Stopien nasaczenia”

Wplyw czynników chemicznych

Wpływ czynników chemicznych a) Kwasy Cement jest związkiem chemicznym zasadowym i z tego powodu podlega działaniu wszystkich kwasów nieorganicznych i organicznych, łączących się z wapniem zawartym w cemencie. Wspomniane reakcje chemiczne zachodzą przy zetknięciu się cementu nawet z kwasami o słabym stężeniu. Zakwaszenie zarobu betonowego może nastąpić na skutek użycia do betonu wody zawierającej rozpuszczone kwasy, np. wody bagiennej lub z rzeki, do której odprowadzane są kwaśne ścieki przemysłowe, albo może być spowodowane organicznymi zanieczyszczeniami kruszywa. Kruszywo kopalne, zwłaszcza w górnych warstwach zawiera kwasy humlisowe, produkt rozkładu roślin, oddziaływujące szkodliwie na beton. Read more “Wplyw czynników chemicznych”

Nowoczesna architektura : AD Round Up: Przedszkole Część V

Pięć świetnych przedszkoli w Europie dla naszej piątej selekcji wcześniejszych projektów.
Sprawdź je wszystkie po przerwie.
Rosales del Canal Kindergarden / Magén Arquitectos Kindergarden w Rosales del Canal znajduje się w rejonie osiedla mieszkaniowego w południowo-zachodniej części Saragossy.
Jest to pierwsza faza placówki edukacyjnej, która zostanie ukończona w budynku szkoły podstawowej.
W zgodzie z kryteriami dostępności, a najlepiej z kierunkiem południowym przestrzeni nauczania, trzy budynki. Read more “Nowoczesna architektura : AD Round Up: Przedszkole Część V”

Nowoczesna architektura : Wywiady AD: Archimania

Podczas AIA Convention 2010 w Miami mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z Toddem Walkerem (FAIA) i Barry Alanem Yoakumem (FAIA), założycielami kolektywu architektury / designu Archimania.
Założona w 1995 roku Archimania zdobyła ponad 100 nagród, w tym uznanie krajowe, regionalne i lokalne.
Ważniejsze jest jednak to, jak firma wyróżniła się dzięki wspólnemu podejściu do projektowania, bez żadnego projektu na małe i duże, relacje z klientami oraz innowacyjnym rozwiązaniom pozwalającym na stworzenie prawdziwej wartości w swojej architekturze.
Archimania, posiadająca zróżnicowane portfolio, które przesuwa kopertę, znana jest ze swoich unikalnych relacji architekta klienta.
Firma naprawdę kładzie nacisk na pracę zespołową, koncentrując się na roli aktywnego słuchania z klientami, czego rezultatem jest ich wizjonerska koncepcja Charrette, proces projektowania oparty na współpracy. Read more “Nowoczesna architektura : Wywiady AD: Archimania”

Architektura: Zwycięzcy Konkursu na Grand Central Terminal

Grand Central Terminal, Warren & Wetmore and Reed & Stem c.
1910 (dzięki uprzejmości New York Transit Museum) Liga Architektoniczna Nowego Jorku i New York Transit Museum ogłosiły niedawno zwycięzców konkursu na wybór szkiców autorstwa współczesnych architektów na temat nowego szkicownika Grand Central Terminal wyprodukowanego we współpracy z Moleskine.
Szkicownik zawiera historyczne obrazy ze zbiorów Muzeum Transitów, a także dwudziestu rysunków i szkiców współczesnych architektów i projektantów, którzy zostali zaproszeni do złożenia szkicu lub rysunku, który przechwytuje i / lub redefiniuje Grand Central, reprezentując lub przywołując to, co to symboliczny budynek oznacza dla ciebie..
Więcej zdjęć i informacji po przerwie.
Specjalna edycja szkicownika Moleskine świętuje Grand Central Terminal, jeden z najbardziej ukochanych pomników Nowego Jorku, który w 2013 roku będzie obchodził stulecie. Read more “Architektura: Zwycięzcy Konkursu na Grand Central Terminal”