V. ZASADY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

1. Ogólne wiadomości o projektowaniu Treść projektowania. Projektowanie architektoniczne jest wiedzą, która poza normalnymi studiami przychodzi z doświadczeniem. Projektowanie jest czynnością komponowania ze znanych częściowo lub całkiem na nowo stworzonych elementów nowej nieznanej dotychczas całości. Formą wyrażającą tę twórczą czynność jest rysunek zwany projektem. Read more “V. ZASADY PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO”

konkursy architektoniczne

Powszechnym zjawiskiem wśród początkujących projektantów jest przekonanie, że istnieje tylko jedno rozwiązanie opracowywanego projektu, które właśnie zostało znalezione, gdy tymczasem jedną z podstawowych zasad projektowania jest założenie, że istnieje nieograniczona liczba rozwiązań architektonicznych w każdym przypadku. Przykładem tego są konkursy architektoniczne, które dają zawsze różne, a często skrajnie przeciwne rozwiązania; zdarzają się rozwiązania podobne, lecz nigdy identyczne. Wynika stąd metoda projektowania polegająca na alternatywnym rozwiązaniu tego samego problemu w kilku odmianach, na badaniach i studiach, na analizowaniu zagadnień i ostatecznym wyborze najbardziej właściwego pod każdym względem rozwiązania. Teorie architektury. Równolegle z rozwojem cywilizacji powstają dzieła traktujące o zasadach architektury. Read more “konkursy architektoniczne”

Liczba obrotów wirnika zalezy od zastosowanego silnika elektrycznego

Liczba obrotów wirnika zależy od zastosowanego silnika elektrycznego, który dobiera się z katalogu. Aby móc korzystać z wykreślnej charakterystyki pompy, musimy znać wysokość podnoszenia pompy He; składa się ona z wielkości geometrycznej podnoszenia i strat wysokości spowodowanych przepływem wody w przewodach oraz oporami miejscowymi. Odkładamy wielkość H. : na osi pionowej wykresu, przecięcie z krzywą H = f (Q) wyznaczy nam wydajność pompy. Należy jeszcze sprawdzić, czy przy tych warunkach pompa ma dobrą sprawność. Read more “Liczba obrotów wirnika zalezy od zastosowanego silnika elektrycznego”

Dzialanie filtru iglowego prózniowego

Działanie filtru igłowego próżniowego. Studnia staje się wtedy studnią próżniową, jeżeli jej część zafiltrowana zostanie uszczelniona przy powierzchni gruntu, tak aby zapewnić odcięcie powierzchni filtrowej od ciśnienia atmosferycznego. Ruch wody napływającej do filtru pędzie spowodowany działaniem dwóch przyczyn – sił grawitacyjnych i próżni. Pierwotne działające w studni ciśnienie równe wielkości H – h będzie powiększone o dodatkową wielkość p – Po. Wielkość Po – to wielkość ciśnienia atmosferycznego, P – wielkość ciśnienia powstałego wskutek działania pompy próżniowej. Read more “Dzialanie filtru iglowego prózniowego”

Obliczanie wydatku wody ze studzien z filtrami iglowymi

Obliczanie wydatku wody ze studzien z filtrami igłowymi Istnieje kilka teorii obliczeń wody dopływającej do studni pionowych. Najbardziej znane są wzory Argunowa, Arutunjana i Mariampolskiego. Mają one jednak skomplikowaną formę matematyczną i dlatego są uciążliwe w stosowaniu. Ponadto nie można nigdy być pewnym, czy otrzymany wynik obliczeń będzie dokładny, gdyż wielkości parametrów gruntu, w szczególności wielkość współczynnika filtracji k nie daje się dokładnie określić. Wystarczająco dokładny jest wzór Szechy, którego postać jest następująca qv = (H2 + 2 ho m – 3 h~) gdzie: qv – wydajność studni z filtrem igłowym, Po – ciśnienie atmosferyczne, P – wielkość podciśnienia w urządzeniu prozmowym. Read more “Obliczanie wydatku wody ze studzien z filtrami iglowymi”

Jako anody sluza prety stalowe wbite równolegle do studzien

Jako anody służą pręty stalowe wbite równolegle do studzien w odległości od nich o 0,8-1,2 m. Za katody mogą służyć bezpośrednio rury studzien, jeśli do nich zostanie podłączony ujemny biegun instalacji. Można też w charakterze katody użyć specjalny pręt, umieszczony w warstwie filtru żwirowego: chroni się wtedy rurę studzienną przed szkodliwymi wpływami elektrolizy. Napięcie prądu zastosowanego do odwadniania elektroosmotycznego nie powinno przekraczać wielkości 60 V. Należy liczyć się ze znacznym poborem mocy, gdyż opór zawodnionego gruntu jest stosunkowo niewielki. Read more “Jako anody sluza prety stalowe wbite równolegle do studzien”

Ogólne wiadomosci o gruntach

Ogólne wiadomości o gruntach, w których wykonuje się wykopy 7.
Podstawy klasyfikacji Przed wyborem metody wykonawstwa robót wykopowych należy zapoznać się z warunkami gruntowymi, w których będzie wykonywany wykop. Do tego celu należy jednoznacznie określić nazwy gruntów, które można napotkać na trasie wykopu. Jednoznaczność polega na tym, żeby wszyscy zainteresowani w budownictwie podziemnym w jednakowy sposób nazywali te same grunty i żeby poza ustalonymi nazwami nie używano innych. W zakresie budownictwa podziemnego, a tym samym również w zakresie budowy kanałów – do klasyfikacji gruntów stosuje się nomenklaturę geotechniczną, dotyczącą gruntów budowlanych. Zasady tej klasyfikacji zawarte są w polskiej normie PN-54/B-02480. Read more “Ogólne wiadomosci o gruntach”

Przy gruncie nawodnionym nalezy unikac wykonywania dna wykopu w postaci krótkich stopni

Wymaga to nieraz pewnego pogłębienia wykopu na części jego długości. Przy gruncie nawodnionym należy unikać wykonywania dna wykopu w postaci krótkich stopni (schodów). Jeśli to jest niemożliwe do uniknięcia, to stopnie takie powinny mieć większą długość, a krawędzie stopni muszą być zabezpieczone przez deskowanie w kierunku poprzecznym do zasadniczego kierunku wykopu. Przy wykonywaniu wykopu należy przede wszystkim zachować następujące warunki: a) zapewnić stateczność ścian wykopu albo przez nadanie odpowiedniego kształtu ścianom wykopu (przy wykopach niedeskowanych), albo przez odpowiednie odeskowanie; przy wykopach o ścianach pionowych deskowanie to powinno być połączone z rozparciem ścian; b) zapewnić możność wykonania właściwych robót budowlanych konstrukcyjnych na sucho, tj. w wykopie należycie odwodnionym. Read more “Przy gruncie nawodnionym nalezy unikac wykonywania dna wykopu w postaci krótkich stopni”

Badania przeprowadza sie w piknometrze Le Chateliera

Badania przeprowadza się w piknometrze Le Chateliera . Próbkę kamienia miele się na proszek i przesiewa przez sito o prześwicie oczek 0,177 mm. Wysuszony proszek wsypuje się porcjami do zważonego pikmometru, wypełnionego aż do podziałki O benzyną lub alkoholem denaturowanym. Poziom cieczy w piknometrze wznosi się w miarę dosypywania proszku. Po osiągnięciu podziałki 20 cm- przerywa się wsypywanie proszku i ponownie waży kolbę. Read more “Badania przeprowadza sie w piknometrze Le Chateliera”

Poniewaz elementy prefabrykowane podczas przewozu z wytwórni na budowe sa narazone na uderzenia i wstrzasy

Ponieważ elementy prefabrykowane podczas przewozu z wytwórni na budowę są narażone na uderzenia i wstrząsy, należy stosować-cement najwyższej jakości. Innym przykładem użycia cementu ,,350 są fundamenty pod maszyny lub konstrukcje, budynków o przeznaczeniu przemysłowym ze względu na to, że podlegają one obciążeniom dynamicznym. Ponadto cement ,,350 winien być użyty do elementów cienkościennych, gdyż ułożenie betonu w takich konstrukcjach jest wyjątkowo trudne; b) cement portlandzki ,,250, posiadający co najmniej R28 = 250 kGfcm2 – do pozostałych konstrukcji żelbetowych oraz do konstrukcji betonowych, dla których wymagana wytrzymałość miarodajna waha się od 101 do 180 kGfcm2; c) cement hutniczy ,,250 (o wytrzymałości miarodajnej większej lub równej 250 kGfcm2) – używany do konstrukcji, w których beton narażony jest na działanie czynników chemicznych, np. w fundamentach posadowionych na terenach bagnistych. Charakterystyczną cechą beto nów z cementu hutniczego jest mały skurcz. Read more “Poniewaz elementy prefabrykowane podczas przewozu z wytwórni na budowe sa narazone na uderzenia i wstrzasy”