Najwieksze pekniecia skurczowe powstaja zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ulozeniu betonu

Największe pęknięcia skurczowe powstają zasadniczo w pierwszych 7 – 8 dniach po ułożeniu betonu w deskowaniu lub w formach. Przyczyną powstawania skurczu jest szybsze odparowywanie wody zaczynowej z zewnętrznej powierzchni betonu niż z głębi konstrukcji, wskutek czego w zewnętrznych warstwach powstają naprężenia rozciągające, wywołujące rysy skurczowe, które zanikają w miarę oddalenia od zewnętrznej powierzchni. Tłuste betony wykazują skurcz znacznie większy niż chude. SKŁADNIKI BETONU I ŻELBETU Beton wykonuje się przez zmieszanie w odpowiednim stosunku: cementu, kruszywa i wody. Omówimy kolejno każdy ze składników betonu. A. CEMENT 1. Rodzaje cementów Obecnie stosuje się u nas do robót betonowych i żelbetowych następujące rodzaje (marki) cementów: a) cement portlandzki ,,350 o wytrzymałości miarodajnej co najmniej 350 kGfcm2 (R28 = 350 kG/cm2). Cement ,,350 należy stosować ze względu na jego wysoką jakość tylko do tych robót żelbe towych, dla których przewiduje się uzyskanie wytrzymałości miarodajnej ponad 180 kGfcm2 oraz pracę konstrukcji w bardzo niekorzystnych warunkach. Do takich konstrukcji zalicza się elementy prefabrykowane, to jest wykonane masowo w formach sposobem przemysłowym. [więcej w: bramy garażowe bielsko, drzwi balkonowe, drzwi prysznicowe ]

Ilosc wydzielanego ciepla przez beton w czasie wiazania i twardnienia zalezy od rodzaju uzytego cementu

Ilość wydzielanego ciepła przez beton w czasie wiązania i twardnienia zależy od rodzaju użytego cementu, ilości cementu i wody na i m 3 betonu i od początkowej temperatury zaczynu. Podany czas wiązania (średnio 2 . . . ; – 10 godzin) odnosi się do letnich temperatur otaczającego powietrza (przeciętnie 15. . . ; – 25° C); 2,0 w temperaturach niższych, wiosennych lub jesiennych wynoszących 3. . . ; – 150, związanie betonu wymaga dłuższego okresu czasu, 1,0 wynoszącego średnio 3- 24 godzin; -w temperaturze 0 – 30 potrzebny na wiązanie czas wzrasta o nawet do 60 godzin. Proces wiązania ustaje całkowicie z chwilą zamarznięcia wody w porach betonu. Okres twardnienia rozpoczyna się od momentu całkowitego związania i trwa w ciągu kilku lat, przyjmuje się jednak, że okres twardnienia kończy się z chwilą uzyskania przez beton miarodajnej wytrzymałości, tj. po 28 dniach, od przygotowania mieszanki. Twardnienie z punktu widzenia procesu chemicznego jest dalsz ą hydratacją. Podczas wiązania powstał gel, dzięki któremu mieszanina sypkich materiałów, zarobiona wodą, uzyskała spoistość jednolitego materiału, nie posiadając jednak odpowiedniej wytrzymałości, gdyż zaledwie część ziarn cementu połączyła się chemicznie z wodą; w okresie twardnienia reakcje chemiczne obejmują stopniowo resztę cementu, przy czym pyły cementowe związane z wodą już w początkowej fazie twardnieją na skutek postępującej nadal reakcji chemicznej. Nasuwa się wniosek, że podział procesu na dwa okresy; wiązania i twardnienia, nie jest całkiem uzasadniony z uwagi na przebieg zjawisk chemicznych, które różnią się raczej nasileniem, a nie istotą. [podobne: bramy garażowe bielsko, drzwi balkonowe, drzwi do kabiny prysznicowej ]