Górna granica wytrzymalosci betonu o kruszywie z -zuzla weglowego siega 110 kG/cm 2

Górna granica wytrzymałości betonu o kruszywie z -żużla węglowego sięga 110 kG/cm 2, przeciętnie uzyskiwane wyniki badań wytrzymałościowych są rzędu 70 -i- 80 kG/cm 2 e) Kruszywo ceglane Tłuczeń ceglany został zastosowany jako kruszywo do betonu w okresie powojennym, a w szczególności do wyrobu prefabrykowanych elementów ściennych, zastępujących cegłę. Niezwietrzałe, odpowiednio twarde, wytrzymałe i czyste części cegieł rozdrobnione są w kruszarkach. Przy właściwym doborze składników osiąga się wytrzymałość elementów 100 -i- 120 kGfcm2. Nasiąkliwość kruszywa ceglanego jest znacznie większa: niż kamiennego i wynosi 15 -i- 20%-; stąd zachodzi potrzeba dostatecznego nasycenia kruszywa wodą, aby nie wyciągało ono wody zaczynowej. 2. Uziarnienie kruszywa Dla otrzymania betonu o dużej wytrzymałości przy jednoczesnej oszczędności cementu służą badania uziarnienia kruszywa . Badania uziarnienia kruszywa dotyczą wielkości ziarn i ilo ci ziarn o jednakowych średnicach. Na ogół kruszywo składa się z ziarn różnej wielkości począwszy od najdrobniejszych. Największe ziarna kruszywa nie powinny przekraczać pewnych wymiarów. W masywnych robotach betonowych (bez uzbrojenia), tj. w wypadku, gdy elementy betonowe mają znaczne wymiary, górną granicą dla średnic kruszywa będzie 80 mm. [więcej w: bramy garażowe, bramy ogrodzeniowe, drzwi poznań ]

Wysychalnosc

Wysychalność Wysychalnością kamienia nazywamy zdolność marenatu kamiennego do utraty wody pobranej wskutek nasiąknięcia. Wysychalność wyraża się szybkością wysychania, czyli utratą w procentach (wagowo lub objętościowo) wilgoci przez znormalizowaną próbkę w ciągu doby w środowisku powietrznym Ol wilgotności 60%. Doświadczalnie stwierdzono, że wysychanie kamieni następuje z początku szybko, potem bardzo powoli. Odporność na zamrażanie Odpornością na zamrażanie, czyli mrozoodpornością, nazywamy zdolność materiału kamiennego, nasyconego wodą, do wytrzymywania wielokrotnego, kolejnego zamrażania i odmrażanej (odtajania), bez widocznych oznak rozpadu i znaczniejszego obniżenia własności wytrzymałościowych. [podobne: drzwi prysznicowe, Drzwi wejściowe, bramy garażowe ]