Reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne, które zachodzą podczas okresu wiązania i częściowo podczas twardnienia, są reakcjami egzotermicznymi, to znaczy że powstawaniu nowych związków chemicznych towarzyszy wydzielanie się ciepła. Nie licząc strat ciepła temperatura w czasie wiązania się cementu portlandzkiego w porównaniu z temperaturą otaczającego go powietrza podnosi się o 20 -i- 300 (przy cemencie glinowym wzrost temperatury jest znacznie większy i waha się przeciętnie 45 -+- 700, natomiast cement hutniczy wydziela w procesie hydratacji małe ilości ciepła i z tego powodu posiada mały skurcz). Intensywność wydzielania ciepła wzrasta w ciągu pierwszych 12 -+- 18 godzin, następnie szybko maleje. Maksymalną ilość ciepła otrzymuje się po 16 godzinach; ilość ta wynosi 2,1 I ca~ , tj. 1 gram cementu wydziela w ciągu godziny 2,1 kalorii ciepła. Ilość ciepła, wydzielana przez 1 gram cementu w ciągu pewnego czasu, jest równa powierzchni ograniczonej krzywą, osią od ciętych oraz odpowiednimi rzędnymi. Przeprowadzone doświadczenia wykazały, że przeciętnie cementy portlandzkie wydzielają w ciągu pierwszych 24 godzin – 35 . . . ; – 50 cal/g; cementy glinowe wydzielają w ciągu pierwszych 24 godzin -70 cal/g; cementy hutnicze wydzielają. w ciągu pierwszych 24 godzin – 20 cal/g. [patrz też: m3 na litry, projekty budynków inwentarskich, instalacja elektryczna w domu drewnianym ]

Powiązane tematy z artykułem: instalacja elektryczna w domu drewnianym m3 na litry projekty budynków inwentarskich